چگونه می توانم یک باغچه در پشت بام خود داشته باشم؟

باغچه در پشت بام آیا می توان در پشت بام [...]