12
آگوست

ملاقات و موافقت

در این مرحله با بازدید و مراجعه حضوری براورد هزینه به کارفرما اعلام خواهد شد