12
آگوست

ایده و تایید آن

در این مرحله از پیشرفت پروژه ایده توسط کارشناسان گروه آرسس به کارفرما ارائه خواهد شد و پس از تایید ، روند پروژه پیش خواهد رفت.