12
آگوست

ساخت ، راه اندازی و تحویل

در این مرحله ساخت و راه اندازی پروژه انجام و تحویل خواهد شد